ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

wasser Το Εργαστήριό μας μπορεί να πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό δραστικών ουσιών. Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με το σκεύασμα και τη δραστική που σας ενδιαφέρει.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μέρος των δραστικών ουσιών:

 • Amitraz
 • Azinphos-methyl
 • Benfuracarb
 • Carbaryl
 • Chlorothalonil
 • Chlorpyrifos
 • Copper Oxychloride
 • Cyhexatin
 • Cypermethrin – a
 • Cypermethrin – total
 • Deltamethrin
 • Dicamba
 • Diclofop-methyl
 • Dicofol
 • Diflubenzuron
 • Dodine
 • Endosulfan
 • Glyphosate
 • Fluomethuron
 • Folpet
 • Malathion
 • Mancozeb
 • Maneb
 • Mepiquat Chloride
 • Metalaxyl
 • Methomyl
 • Metribuzin
 • Monocrotophos
 • Myclobutanic
 • N-Phosphomethyl-Glicine
 • Paraoxon-ethyl
 • Paraquat Dichloride
 • Propamocarb
 • Quizalofop-p-ethyl
 • Tetradifon
 • Tetramethrin
 • Thiophanate-methyl
 • Thiram
 • Triclopyr
 • Trifluralin
 • Zineb

Αναλύσεις σε Τοξικές Ουσίες

 • Βενζοαπυρένιο (benzoapyrene)
 • Ακρυλαμίδιο (akrylamide)
 • 3–MCPD
 • πράσινος μαλαχίτης (green malachite)
 • χρωστκές sudan’s
 • πλαστικοποιητές (pthalates esters,bisphenol A)
 • αιθυλοκαρβαμίδιο (ethyl carbamade)
 • αραδιχλωροβενζόλιο (1 ,4 diclorobenzene)
 • χλωραμφενικόλη (chloramphenicol )
 • νιτροφουράνια (nitrofurans)
 • β–αγωνιστές (b–agonists)
 • μεθανόλη (methanol)
 • ακεταλδεύδη (acetaldeyd)
 • υδροκυάνιο (cyanide)
 • γκοσυπόλη (gossypol)
 • καφείνη (caffeine)
 • θεοβρωμίνη (theobromine)