ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι εξειδικευμένες  υπηρεσίες που προσφέρει  το εργαστήριο Q&Q ANALYSIS   μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

  • Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης της υγιεινής των τροφίμων (HACCP, GΗP)
  • Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ISO
  • Εργαστηριακές αναλύσεις τροφίμων, νερών, εδαφών, περιβαλλοντικών δειγμάτων
  • Έλεγχος  διατροφικής επισήμανσης τροφίμων.
  • Υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας
  • Εκπόνηση μελετών

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 487/4.10.2000 ΦΕΚ 1219, οι επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να εφαρμόζουν κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής και το σύστημα HACCP) (διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων) και παράλληλα πρέπει να εφαρμόζουν συνεχείς αυτοελέγχους για να επιβεβαιώνουν την σωστή εφαρμογή και τήρησή τους. Tο εργαστήριο Q&Q ANALYSIS δημιουργεί πρωτόκολλα εγκατάστασης και εφαρμογής των παραπάνω συστημάτων, ενώ εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει την επιβεβαίωση και επιτήρησή τους